Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Sobota, 13 lipca 2024

Spotkania naukowe, wykłady otwarte i olimpiady

W ciągu dziesięciolecia w Muzeum odbyło się wiele spotkań ludzi nauki oraz olimpiady:

 • 6 maja 2000 r. - Zebranie Naukowe Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, na którym wręczono Nagrodę Profesora Z. Boronia za najlepszą pracę doktorską z zakresu ultrasonografii obronioną w Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 1999 r. Przyznano ją dr med. Hannie Mackiewicz-Nartowicz.
  Muzeum było miejscem wygłoszenia wykładów:
  • 6 maja 2000 r. - prof. zw. dr hab. inż. Józef Kubik Katedra Mechaniki Środowiska - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, nt.: "Możliwość badań biomateriałów metodą ultradźwiękową".
  • 6 maja 2000 r. - Jerzy Sypniewski "Obliczenia, oceny i obserwacje ultrasonograficzne w przebiegu i rozwoju ciąży".
  • Dr med. Janusz Tyloch z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy złożył sprawozdanie z II Forum Ultrasonografii Polskiej, Gdańsk 14-15 stycznia 2000 r.
 • 15 maja 2000 r. - zebranie Koła Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji pod przewodnictwem prof. Zdzisława Boronia.
 • 17 maja 2000 r. - zainaugurowano obchody "Dni Historyka".

Ze studentami i wykładowcami Instytutu Historii spotkał się Edmund Alwin, aktor i podróżnik przez 45 lat mieszkający w Brazylii, który w barwny sposób przedstawił niezwykle interesującą historię swojego życia.

 • 13 września 2000 r. - posiedzenie Komisji Filozoficznej Bydgoskiego - Towarzystwa Naukowego.
 • 23 listopada 2000 r. - reaktywowanie działalności Wydziału Medycznego Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń. Dyskutowano o możliwościach zaangażowania młodych lekarzy w działalność naukową w ramach BTN.
 • 23 listopada 2000 r. - konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli mediów, zorganizowana w związku z powrotem doktorantki Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, mgr Katarzyny Hejnowskiej z odbytego w Kanadzie stypendium naukowego im. Marcina Kiszkiela. Na konferencji prasowej stypendystka zaprezentowała dokumenty i materiały archiwalne na temat stosunków polsko-kanadyjskich, pozyskane w kanadyjskich archiwach i instytutach naukowych.
 • 24 kwietnia 2001 r. - spotkanie członków działającego w Bydgoszczy Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Uczestniczyło w nim 40 aktywistów Towarzystwa, dla których prof. Adam Sudoł wygłosił wykład nt. Historia dyplomacji polskiej po 1918 roku, a także działalności w służbie zagranicznej i pracy na niwie społecznej dr. Karola Poznańskiego i jego małżonki Wandy Poznańskiej.
 • 28 kwietnia 2001 r. - Muzeum gościło przedstawicieli 15 państw, przebywających na kolejnej sesji Międzynarodowej Akademii Nauk San Marino. Goście zwiedzili prezentowane wystawy oraz wysłuchali wykładu nt. Historia dyplomacji polskiej po 1918 roku, wygłoszonego przez prof. Adama Sudoła.
 • 4 czerwca 2001 r. - członkowie Towarzystwa Polsko-Włoskiego zapoznali się ze zbiorami Muzeum oraz zwiedzili prezentowane ekspozycje. Kierownik Muzeum prof. Adam Sudoł wygłosił dla zgromadzonych wykład nt. Dziejów dyplomacji polskiej i emigracji po 1918 roku.
 • W czerwcu świętowano w Muzeum Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. Janusza Rulki z Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej. W grudniu Muzeum, wraz ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" zorganizowało tradycyjne już spotkania opłatkowe dla studentów pochodzenia polskiego ze Wschodu, studiujących w bydgoskich uczelniach wyższych. W uroczystości wzięło udział prawie 30 studentów, głównie z rodzin polskich zamieszkałych na terenie dawnych Kresów Wschodnich II RP.

W roku 2004 r. odbyły się:

 • Seminarium naukowe zorganizowane przez Krąg Instruktorski ZHP oraz Bydgoską Chorągiew ZHP.
 • Spotkanie z okazji Dni Bibliologa z dr Jerzym Dudą - Wielkim Mistrzem Zakonu Bibliofilskiego Orła Białego z Krakowa.
 • Dni Nauki w Bydgoszczy, podczas których udostępniono zbiory Muzeum zwiedzającym studentom i mieszkańcom, gościom z kraju i zza granicy (cyklicznie raz w roku).
 • 23 lutego 2004 r. - posiedzenie Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni pod przewodnictwem prof. Adama Sudoła. Głównym celem zebrania było uzupełnienie i wzbogacenie Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2010 r.
 • 25 marca 2004 r.- spotkanie zorganizowane przez Instytut Historii dla studentów drugiego roku germanistyki z dr Gustavem Bekkerem z Niemiec, nt.: "Oblicza polsko-niemieckiego pojednania".
 • 18 listopada 2004 r. - "Australia moja miłość" - spotkanie z Markiem Tomalikiem, znanym polskim podróżnikiem, dziennikarzem radiowym, organizatorem wypraw po Australii, ilustrowane przeźroczami.
 • 22 listopada 2004 r. - spotkanie na temat "Moja Australia, czyli 24 tysiące kilometrów po czerwonym kontynencie" z prezesem Klubu Miłośników Australii i Oceanii w Bydgoszczy - Lechem Olszewskim. Podczas interesującego wykładu, w którym brała udział liczna grupa bydgoszczan, prezentowane były przeźrocza wykonane podczas trzeciej wyprawy do Australii.
 • Spotkanie z docentem doktorem Olegiem Szewczenko z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie. Wykład poświęcony był "Aktualnym problemom społeczno-politycznym Ukrainy" (marzec 2005).
 • Spotkanie z Olgą Wielikają - doktorantką Białoruskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Gość poddał analizie współczesne problemy społeczno-polityczne na Białorusi, w tym sytuację ludności pochodzenia polskiego (kwiecień 2005).
 • Spotkanie z dr Michaiłem Tołstanowem - starszym konsultantem Narodowego Instytutu Badań Strategicznych przy prezydencie Ukrainy, byłym konsulem w Monachium. Wykład poświęcony był bieżącym sprawom dyplomatycznym i gospodarczym Ukrainy oraz położeniu ludności pochodzenia polskiego (maj 2005).
 • Spotkanie z prof. Väino Rajangu z Tallina - wykład poświęcony był problemom współczesnego szkolnictwa wyższego w Estonii (maj 2005).
 • Spotkanie z doc. dr Włodymyrem Ławrynenko - dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Narodowego Uniwersytetu im. M.P. Dragomanowa na Ukrainie. Gość wygłosił wykład na temat: Współczesne problemy społeczno-polityczne na Ukrainie w kontekście integracji europejskiej (październik 2005),
 • Spotkanie z prof. Sławomirem Tecławem - Prezesem Fundacji Dialog oraz stażystami z Akademii Dyplomatycznej na Ukrainie. Tematem wykładu były problemy związane ze współczesną sytuacją społeczno- polityczną na Ukrainie, w tym także Polaków zamieszkałych na Wschodzie (listopad 2005).
 • Wykład w ramach Dni Nauki UKW pt. "Prawda o politykach zawarta w piśmie odręcznym". Podczas prezentacji prowadzonej przez prof. Adama Sudoła wraz z wiceprezesem Stowarzyszenia Grafologów Polskich oraz biegłym sądowym Jarosławem Pijarowskim zostały przedstawione ogólne zagadnienia związane z analizą dokumentów historycznych, w tym podpisów osób publicznych, funkcjonujących w świecie polityki, jak i w szeroko pojętym biznesie (administracja polityczna, dyplomacja, osoby z kręgu dyscyplin o profilu artystycznym). Zaprezentowana została sylwetka Henryka Gralskiego - prekursora polskiej grafologii oraz Czesława Słani - uznawanego za najwybitniejszego światowego rytownika banknotów oraz znaczków obiegu pocztowego. Jako dodatkowy temat zaprezentowano zastosowanie grafologii w procesie komunikacji dyplomatycznej i interpersonalnej.
 • Spotkanie z pierwszym Prorektorem Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie - prof. dr hab. W. Bechem. W trakcie wykładu zaprezentowane zostały problemy związane z funkcjonowaniem państwowych szkół wyższych na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ujednolicania programów nauczania w ramach Procesu Bolońskiego (kwiecień 2006).
 • Od kilku lat Muzeum patronuje Regionalnemu F - inałowi Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku", organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty. W Muzeum odbywa się także finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. "Historia w komiksie. Komiks w historii".
 • Spotkanie studentów z "Koła Kresowego" działającego przy Kręgu Instruktorskim ZHP Akademii Bydgoskiej (cykliczne spotkania raz w miesiącu).
 • Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego wraz z Instytutem Historii UKW zorganizowało wykłady otwarte dla maturzystów, które miały na celu promocję studiów historycznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wykłady z historii dla maturzystów odbywały się co tydzień od 19 marca do 23 kwietnia 2007 r.
 • 30 maja 2007 r. odbył się w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, pierwszy raz w Bydgoszczy, Salon "Polityki". Ze swoimi czytelnikami spotkali się redaktor naczelny tygodnika - Jerzy Baczyński oraz czołowi publicyści - Janina Paradowska i prof. Wiesław Władyka. Rozmawiano na temat bieżących wydarzeń politycznych oraz wspominano 50-letnią aktywność publicystyczną tego poczytnego tygodnika.
 • 20 listopada 2007 r. Muzeum stało się miejscem uroczystego posiedzenia Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, na które licznie przybyli jego członkowie i zaproszeni goście. Dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego prof. Adam Sudoł omówił charakter działalności naukowo- badawczej kierowanej przez siebie placówki, a także przedstawił rolę Muzeum w zakresie ratowania od zniszczenia i zapomnienia pamiątek historycznych oraz źródeł do badania dziejów Polonii i Polaków mieszkających za granicą.
 • 24 listopada 2007 r. odbył się w bydgoskim Pałacu Młodzieży pod patronatem Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW, finał konkursu Młodzi Ambasadorowie Bydgoszczy. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych i sprawdza ich wiedzę dotyczącą przeszłości i współczesności Bydgoszczy. Organizatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest mgr Łukasz Kosiński - członek działającego przy Muzeum Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego.
 • 26 listopada 2007 r. odbyło się w Muzeum kolejne posiedzenie Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo- Badawczego z udziałem mgr inż. Grażyny Laskowskiej - kierownika Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW. Podczas spotkania omówiono treść Raportu "Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za Granicą w latach 1989-2005", przygotowanego przez Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą przy Kancelarii Premiera RP. Raport omawia cele i priorytety polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz zawiera próbę oceny ich realizacji w ciągu ostatnich 18 lat.
 • 10 października 2008 r. z inicjatywy Muzeum odbyła się promocja tomu pokonferencyjnego w Suwałkach pt. "Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek." Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 15-17 IX 2006 r.
 • 6 listopada 2008 r., pod przewodnictwem prof. dr - . hab. Włodzimierza Jastrzębskiego i prof. UKW dr. hab. Zdzisława Biegańskiego odbyła się debata z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pt. W kręgu polskich sporów - Józef Piłsudski a Roman Dmowski o niepodległość Polski. W naukowej dyskusji wzięło udział wielu studentów, pracowników naukowych i mieszkańców Bydgoszczy.

Wykłady otwarte w Muzeum

 • 20 września 2000 r. w ramach Wszechnicy Bydgoskiej zorganizowanej przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, prof. dr hab. Andrzej Papuziński wygłosił wykład nt: Nowe kierunki we współczesnej filozofii - ekozofia.
 • 14 listopada 2000 r. - na zaproszenie prof. dr. hab. Andrzeja Papuzińskiego, przybył do Bydgoszczy i wygłosił wykład prof. Jerzy Wojciechowski z uniwersytetu w Toronto, nt. Czy człowiek przeżyje rozwój wiedzy - refleksje z ekologii wiedzy. W wykładzie uczestniczyli pracownicy i studenci Instytutu Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz licznie przybyła młodzież licealna.
 • 29 listopada 2000 r. - podczas Esperanckich Dni Bydgoszczy w Muzeum odbył się cykl wykładów w ramach 3 Bakałarskiej Sesji Uniwersyteckiej Międzynarodowego Studium Turystyki i Kultury - uczelni Międzynarodowej Akademii Nauk w San Marino.
 • 16 stycznia 2007 r. prof. dr hab. Adam Sudoł wygłosił wykład w Pałacu Młodzieży pt. "Polacy i Polonia w krajach latynoamerykańskich". Wystąpienie było związane z trwającą w dniach od 14 do 17 stycznia 22. AFF-Erą Filmową, która została poświęcona kulturze latynoamerykańskiej.
 • 2-7 lipca 2007 r. Akademia Młodych Dyplomatów Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy zorganizowała międzynarodowe warsztaty dla młodzieży "Młodzi Ambasadorowie Polskości". Projekt, którego współorganizatorem było Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy, został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Zagranicznych w ramach programu: "Promocja wiedzy o Polsce 2007". Przez kilka dni ponad 80 uczestników z Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Szwecji, Rumunii, Węgier oraz Polski poznawało polską historię, literaturę, muzykę. Warsztaty rozpoczął prof. dr hab. Adam Sudoł wykładem wygłoszonym w gmachu Muzeum pt. "Działalność Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w wybranych krajach świata". Finałem pracy w grupach był otwarty dla publiczności koncert w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy pt. "Bukiet kwiatów polskich", podczas którego zaprezentowały się wszystkie zespoły. Organizatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest mgr Łukasz Kosiński - członek działąjącego przy Muzeum Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego.
 • 12 grudnia 2007 r. na zaproszenie Akademii Młodych Dyplomatów Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyło się spotkanie otwarte z Łukaszem Kuleszą, kierownikiem Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, które zostało poświęcone działalności PISM oraz aktualnym kwestiom bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • 27 listopada 2008 r. odbył się wykład otwarty w Muzeum pt. Edward Franciszek Szczepanik ostatni premier rządu RP na uchodźstwie dla członków i sympatyków Towarzystwa Polsko-Włoskiego. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z wystawą "Autograf Expo".
 • 12 grudnia 2008 r. do placówki przybyła 40. osobowa gr - upa młodzieży z Ukrainy. Wykład na temat stosunków polsko-ukraińskich wygłosił dr Andrzej Purat z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW. Goście z Ukrainy zapoznali się także ze zbiorami Muzeum.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia