Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Niedziela, 20 maja 2024

Miłośnicy Dyplomacji i Dziejów Migracji "PRO DIPLOMATIO"

Z inicjatywy dyrektora Muzeum i członka Zespołu Naukowo-Badawczego Jarosława Pijarowskiego w dniu 21 listopada 2008 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Dyplomacji i Dziejów Migracji "Pro Diplomatio". Podczas spotkania został zatwierdzony Statut oraz wybrano Zarząd Stowarzyszenia:

 • Dr hab. Adam Sudoł prof. UKW- prezes zarządu,
 • Mgr Anna Popielarczyk-Pałęga - wiceprezes,
 • Dr Wojciech Szymborski - członek,
 • Dr Andrzej Purat - sekretarz,
 • Ewa Parszyk - skarbnik,
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
 • Dr Tomasz Kuczur,
 • Dr Maria Szatlach,
 • Dr Jolanta Lewandowska.

Cele Stowarzyszenia

 • Upowszechnianie wiedzy historycznej na temat problemów polskiej dyplomacji i uchodźstwa polskiego wśród młodzieży;
 • Wspomaganie działalności statutowej Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
 • Rozwijanie i wspieranie inicjatyw instytucji i osób fizycznych oraz prawnych przy organizowaniu ekspozycji poświęconych emigracyjnym politykom, dyplomatom, naukowcom itp.;
 • Wspieranie inicjatyw instytucji i osób fizycznych oraz prawnych przy organizowaniu konferencji i spotkań naukowych poświęconych dyplomacji i dziejom migracji;
 • Umacnianie więzi Polaków zamieszkałych za granicą i Polonii z ojczyzną i jej kulturą narodową;
 • Upowszechnianie polskiej kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • Podejmowanie działań związanych z promowaniem idei i wartości integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej;
 • Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych z dyplomacją i dziejami migracji oraz publikacji ich efektów;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej;
 • Wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w szczególności:
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej;
 • Działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie możliwości 12. korzystania i wdrażania programów rozwoju;
 • Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości;
 • Działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym;
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
 • Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Rozwój społeczeństwa demokratycznego;
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn;
 • Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W listopadzie 2008 r. złożone zostały dokumenty do Sądu Rejonowego, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy, w sprawie zarejestrowania działalności Stowarzyszenia Miłośników Dyplomacji i Dziejów Migracji "Pro Diplomatio" przy Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W dniu 6 marca 2009 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i otrzymało numer Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy.

2009-10
design & code: niezurawski.pl
Geneza i rozwój muzeumZbiory muzeumDziałalność muzeumWspomnienia